WORLD revelin.eu

United Arab Emirates

List of countries
Abadilah Ar Ramlah Hatiyah Qurmidah
Adh Dharbaniyah Ar Rams Hayat Qutuf
Adh Dhayd Ar Rashidiyah Hayl Rafa
Adhan Ar Rufaysah Hilli Rafaq
Afarah Ar Rul Hiyawah Ramlah
Akamiyah Ar Ruways Humar Ras Dibba
Al 'Adhib Aradah Hunaywah Rima
Al 'Awdah As Sad Huwaylah Riyamah
Al 'Ayn al Ghumur As Salamah Huwaylat Rughaylat
Al 'Idd As Slabeikh Huwaytayn Rul Dadna
Al 'Udayd As Sulaymat Istayhah Sa'd
Al 'Uyaynah As Surrah Jareef Sa'if
Al Abraq Asamah Jayf Sabkhah
Al Ain Ash Sha'm Jazirah Safad
Al Aqah Ash Shahamah Jebel Dhanna Sahanah
Al Ardiyah Ash Shibhanah Jurayrah Sal Dora
Al Atir Ash Shu'ayb Kabir Salihiyah
Al Barsha First Ashashah Kalba Sall
Al Fahlayn Athabat Kayyah Samarat
Al Faq Attab Khabakhib Saqamqam
Al Fara Awafi Khannur Saruj
Al Fay Ayim Kharran Sayh
Al Fiyay Ayn al Faydah Khatt Sayh as Saqlah
Al Fulayyah Badiyah Khawr Fakkan Sha'biyat Naslah
Al Fuqait Baqal Khawr Kalba Shabakah
Al Ghabah Bida Khawr Khuwayr Shah
Al Ghabam Bidiyah Khulaybiyah Shahawat
Al Ghashban Bin Ahmad Kub Shariyah
Al Ghurfah Bitnah Layyah Sharm
Al Gissemari Biyatah Liffah Sharyat
Al Hadhi Bu Hasa Lulayyah Shawiyah
Al Hajarayn Bu Lifiyat Madinat an Nahdah Shawkah
Al Halah Bu Rays Madinat Zayid Shimal
Al Hamraniyah Bulaydah Maghribiyah Shis
Al Hamriyah Bur Dubai Mahdar Bin 'Usayyan Sikkat al Khayl
Al Hayl Da'sah Majra al Ghaf Sinadil
Al Hayr Dab'ah Malaqat Sinnah
Al Hayrah Dadna Manqashah Sram
Al Hazaywah Daftah Marawwah Sufayri
Al Hinya Dahin Margham Suhaybah
Al Hulaylah Dahir Marhamid Suhaylah
Al Jaddah Darah Mas'udi Sumbrair
Al Jahr Dayah Masafi Sur
Al Jazirah Daynah Masah Suwayhan
Al Jazirah al Hamra Dhad al Arab Masfut Taraq
Al Khabb Diba Mawrid Tarif
Al Khan Diqdaqah Mawsil Tarif Kalba
Al Khari Dub Maydaq Tariqat Ja'd
Al Khashfah Fa'y Mazyad Tawi Siji
Al Khatim Falaj al Mu'alla Milqatah Tawian
Al Khaznah Faqi Minazif Tayyibah
Al Khis Far'ah Minha Tharwaniyah
Al Kubus Fariq Mu'taridah The Palm Jumeirah
Al Labsah Fariq Tarif Muhadhdhib Theeb
Al Lusayli Fashrah Mujib Thoban
Al Mafraq Fayyad Mukhtaraqah Ud al Bayda
Al Mahamm Furfar Munay'i Umm al Qurayn
Al Manamah Ghadf Mundafinah Uqayr
Al Marfa Ghaghah Muraytah Urqub Juwayza
Al Mariah United Group Ghalilah Murbad Uwaynat
Al Mariyah Ghamarah Murbah Wa'bayn
Al Mariyah al Gharbiyah Ghayl Murrah Wad Wid
Al Masafirah Ghubbat Khawrah Muzayri Wadhil
Al Mashrub Ghunah Nafir Wadi Shi
Al Mataf Ghurah Nahwa Wafd
Al Mu'tarad Ghurbah Naqrah Wahala
Al Mughayra Ghurfah Nedaifi Wamm
Al Muqattarah Girath Nuhayy Warisan
Al Muwayqi'i Gragrah Nuqayrah Wayb Hawf
Al Qaia Habhab Qabas Yafur
Al Qimi Habshan Qaf'ah Yalah
Al Qir Hafif Qarat ad Dum Yinainir
Al Qurayyah Hajar Qaraytaysah Yinas
Al Raha Corniche Ham Ham Qattarah Zafir
Al Usayli Hamarur Qidfa Zanhah
Al Wathbah Hamim Qimah Zarub
An Nashshash Harat 'Awali Qu'aysah Zikt
Aqbiyah Harat Zutut Quar Ah Qahlish Zubarah
Aqqah Harrah Qur Zuwayhir
Ar Ra'fah Hasat al Bidiyah Qurm
Copyright © 2004-2018 Aventin d.o.o.